Categorieën

PRIVACY POLICY | BlOG CURSUS

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant. Blog Cursus hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Blog Cursus en jou, als (potentiële) klant.

1. Wie ben ik?

Wij zijn: Bey Of Travel GCV, met vestigingsadres te 2910 Essen, Bosbessenlaan 7 en ondernemingsnummer 0665.638.348. Je kan ons bereiken via het e-mailadres: hello@blogcursus.com 

2. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld.

3. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

mits jouw expliciete toestemming,
indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
indien dit wettelijk verplicht is,
indien een legitiem belang dit verantwoordt.
4. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Blog Cursus het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Blog Cursus. Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten Blog Cursus. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die Blog Cursus organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege Blog Cursus, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

5. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Blog Cursus is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Blog Cursus doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van SBlog Cursus. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen. Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

8. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

recht op intrekking van jouw toestemming;
recht op inzage en/of kopiename;
recht op aanpassing of rectificatie;
recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
recht van bezwaar en
recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Blog Cursus. Dit kan schriftelijk per e-mail hello@blogcursus.com. Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd. Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

9. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of
indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.
10. Slotbepaling

Blog Cursus behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

11. Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 25/10/2023. Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.

12. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel gelegen is, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.